Informacja o COVID-19

REGULAMIN

01.09.2021 r. w związku z COVID-19.

Procedury przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas Vintage Photo Festival organizowanego w dniach 23.09.2022 do 02.10.2022 rok w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie).

§1 Zasady ogólne.

1. Każdy uczestnik Vintage Photo Festival zobowiązany jest do stosowania się do informacji, wskazówek i próśb pracowników, współpracowników i wolontariuszy Festiwalu.

2. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do przestrzegania wygrodzonej strefy wydarzenia festiwalowego.

3. Na terenie, na którym odbywa się Festiwal, mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w Festiwalu.

4. Osoby przebywające na terenie Festiwalu zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą, lub innym środkiem ochraniającym usta i nos. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos). Brak stosowania się do tych reżimów powoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższego obowiązku, a w przypadku dalszego uchylenia, o opuszczenie terenu Festiwalu. Organizatorzy mają prawo odmówić wpuszczenia na teren Festiwalu uczestnika, który nie posiada materiałów ochrony osobistej.

5. Osoby przebywające na terenie Festiwalu zobowiązane są do dezynfekowania dłoni płynem dezynfekcyjnym.

6. Osoby przebywające na terenie Festiwalu zobowiązane są do zachowania 1,5-metrowego odstępu od osób innych niż te, z którymi mieszkają. W przypadku tworzenia się kolejki należy zachować dystans minimum 2 metrów od drugiej osoby.

7. Na teren Festiwalu mają zakaz wstępu osoby z objawami choroby, tj. kaszel, katar, podwyższona temperatura.

8. W wypadku nastąpienia kaszlu czy kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i zdezynfekować ręce.

9. Uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

§2 Zasady RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Fotografistka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 0000448871, nr REGON 341386107, nr NIP
9671356415. Dane kontaktowe administratora:
a) telefon: 508 732 871
b) e-mail: fundacja@fotografistka.pl
c) adres siedziby: ul. Pomorska 68A/1, Bydgoszczy 85-051.

2. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem na podstawie stosownej podstawy prawnej.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od dnia, w którym uczestniczyli Państwo w wyżej wymienionym wydarzeniu podczas Vintage Photo Festival, w związku z którym przekazali Państwo administratorowi swoje dane kontaktowe, a także przez okresy wynikające z przepisów prawa.


4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.