Regulamin Konkursu Vintage Grand Prix 2024

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu VINTAGE GRAND PRIX 2024 jest Fundacja FOTOGRAFISTKA, ul. Pomorska 68a/1 Bydgoszcz 85-051, KRS 0000448871, NIP: 9671356415, REGON: 341386107 (zwana dalej Organizatorem).

2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów, które zostaną zaprezentowane w Programie Konkursu w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL.

3. Udział w Konkursie jest płatny, w wysokości 10 euro.
Nr konta bankowego: 73175010510000000021206277.
Tytuł płatności: Vintage Grand Prix IMIĘ NAZWISKO

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby fizyczne, które dokonają zgłoszenia do Konkursu i które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich fotografów: studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów, freelancerów z całego świata.

3. Zdjęcia nadesłane do konkursu powinny być wykonane w technikach tradycyjnych, np.: fotografia z kliszy, fotografia z błony, polaroid, camera obscura, dagerotypia, mokra płyta kolodionowa, kalotypia, cyjanotypia, i inne. Zgłaszać można jedynie zwarte cykle fotograficzne (minimum 7 max 12 fotografii). Komisja nie będzie rozpatrywała pojedynczych fotografii.

4. Tematem przewodnim konkursu jest hasło „Dziedzictwo" rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki pozostawione przez poprzednie pokolenia. Dla nas takim dziedzictwem jest spuścizna różnorodnych technik fotografii tradycyjnej, od dagerotypii, przez mokrą płytę kolodionową po polaroid. Temat przewodni stanowi zaproszenie do odkrywania, dokumentowania i interpretowania tej spuścizny, a także manifestacji jej wpływu na naszą teraźniejszość. W konkursie fotograficznym można eksperymentować z różnymi koncepcjami i wyrażać swoje indywidualne spojrzenie na to hasło. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wyłonieni zostaną laureaci_atki, którzy i które w swoich projektach wykażą najciekawsze interpretacje hasła.

5. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony tylko jeden cykl fotograficzny, który jest indywidualnym projektem Uczestnika konkursu (do konkursu nie mogą być dopuszczone zbiorowe wystawy kuratorskie).

6. Zdjęcia wchodzące w skład zgłoszonego cyklu powinny być wykonane samodzielnie, nie mogą być w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.

7. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać do dnia 15.05.2024 (do godziny 24:00 czasu środkowoeuropejskiego) w wiadomości na adres e-mail: konkurs@vintagephotofestival.com
Kompletne zgłoszenie zawiera:
– autorski projekt (cykl min. 7 do max. 12 fotografii) w postaci cyfrowej w formacie JPG/TIFF o łącznej wadze nieprzekraczającej 10 MB, wszystkie pliki winny być opisane według schematu: „nazwisko_imie_1.jpg”;
– wypełniony i podpisany załącznik (do pobrania niżej);
– opis projektu w języku polskim i angielskim (w opisie należy zawrzeć również informację o technice, w której zostały wykonane zdjęcia, a także notę biograficzną autora, max 1000 słów);
– wymiary prac, jeżeli są już wyprodukowane (istnieją w formie materialnej).

8. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów.

3. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
I NAGRODY

1. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 15.05.2024 (do godziny 24:00 czasu środkowoeuropejskiego). Zgłoszenia, które wpłyną do siedziby Organizatora po terminie, nie będą brane pod uwagę.

2. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

3. Spośród Uczestników Konkursu wybranych zostanie trzech finalistów. Zwycięzca VINTAGE GRAND PRIX otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 700 euro brutto. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 450 euro brutto, natomiast zdobywca miejsca trzeciego 200 euro brutto. Warunki i sposób przekazania nagrody zostaną określone w odrębnych umowach.

Zwycięskie projekty wszystkich trzech finalistów zostaną zaprezentowane w formie wystawy w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL.

W ramach organizacji wystaw nagrodzonym finalistom konkursu Organizator zapewni między innymi:

– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład projektu albo transport i transport zwrotny oprawionych prac do kwoty 300 euro

– montaż i demontaż wystawy;

– refundację kosztów podróży do 200 euro

– trzy noclegi dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego.

4. Ponadto jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień honorowych w konkursie (Honorable Mention Vintage Grand Prix).

W ramach organizacji wystaw wyróżnionym uczestnikom konkursu Organizator zapewni:

– montaż i demontaż wystawy;

– trzy noclegi dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego.

Pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład projektu oraz transport i transport zwrotny oprawionych prac leży po stronie wyróżnionego uczestnika.

4. LICENCJA

 1. Z chwilą przesłania Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż:
 • jest twórcą przesłanego projektu autorskiego i posiada do niego wszelkie i nieograniczone prawa autorskie, a także iż projekt ten wolny jest od roszczeń osób trzecich;
 • udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, niepodlegającej wypowiedzeniu, podlegającej zbyciu, nieograniczonej terytorialnie licencji na 5 lat (po tym czasie osobna umowa), na korzystanie z nagrodzonego projektu autorskiego, w celu realizacji i promocji X Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL na wszystkich polach eksploatacji.
 1. Organizator oświadcza, iż będzie korzystać z udzielonej mu licencji z poszanowaniem dóbr osobistych uczestników.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne Projektu. W razie wystąpienia osób trzecich z uzasadnionymi   roszczeniami   przeciw   Fundacji   związanymi   z   naruszeniem   praw   autorskich   lub   dóbr osobistych Twórca zobowiązuje się przejąć na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego,   koszty   zastępstwa   procesowego   oraz   zasądzonych   lub   ustalonych   w   drodze   ugody odszkodowań, lub zadośćuczynień.

6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Fotografistka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 0000448871, nr REGON 341386107, nr NIP 9671356415. Dane kontaktowe administratora:
  a) telefon: 790 899 992
  b) e-mail: info@vintagephotofestival.com
  c) adres siedziby: ul. Pomorska 68A/1, Bydgoszcz 85-051.
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: info@vintagephotofestiva.com
 1. Dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku przetwarzane będą w celach związanych z organizacją, promocją konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością kulturalną, w celach archiwizacyjnych i rozliczalności obowiązku przestrzegania przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
 2. Fundacja Fotografistka przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: udział w konkursie, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie i opublikowanie informacji o uczestnikach i laureatach, archiwizacja dokumentów. Dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym prawem i zgodnie z wymogami projektów krajowych i unijnych dotyczących organizacji Vintage Photo Festival w 2024 roku.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest niezbędne do udziału w konkursie. Zgoda udzielana jest na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Oświadczenie może być elektroniczne i przesłane w e-mailu na adres organizatora konkursu.
 4. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, uzyskania informacji o celu przetwarzania danych osobowych. Uczestnik konkursu ma prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia.
 5. Uczestnik konkursu ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania ich usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych.
 6. Osoba, która zdecydowała się na udział w konkursie i przetwarzanie jej danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Fundacja Fotografistka przetwarza jej dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 7. Przekazane Fundacji Fotografistka dane nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.
 2. Nadesłane zgłoszenia konkursowe niezgodne z warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
 3. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@vintagephotofestival.com
 1. Harmonogram konkursu:
  –  ogłoszenie konkursu: 11.03.2024
  – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń 15.05.2024 (do godziny 24:00 czasu środkowoeuropejskiego);
  – powiadomienie Uczestników o wynikach do 01.06.2024;
  –  wręczenie nagród – Gala otwarcia VINTAGE PHOTO FESTIVAL (12.09.2024)
 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 1. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzcy.
 1. Przystąpienie uczestnika do konkursu (nadesłanie projektu) jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 1. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.vintagephotofestival.com